کتاب بلوتوثی خانواده موفق

   مهارتهای لا‌زم برای تشکیل خانواده موفق
    1ـ یک خانواده موفق و خوشبخت از ابتدا اطاعت از خداوند و رضایت پروردگار را محور فعالیت های خود قرار می دهد که در این صورت تحت حمایت و الطاف پروردگار مهربان و متعال خواهد بود.به عبارت دیگر این خانواده «حق مدار» هستند.
    2ـ وجود معیارهای صحیح و منطقی در انتخاب همسر و تشکیل خانواده در حفظ و استمرار و موفقیت آن سهم بسزایی دارد.
    3ـ در خانواده های موفق مهارت ایجاد ارتباط صحیح و مناسب بین افراد آن خانواده چشمگیر می باشد.
    4 ـ وجود خلق و خوی نیکو و اخلا‌ق و رفتار پسندیده از جمله خصایص خانواده موفق می باشد.
    5ـ ابراز و اظهار محبت‌ گر چه باعث استحکام شالوده خانواده است اما برای تعمیق و استمرار محبت و ایجاد انس و الفت بیشتر علا‌وه بر این که عملاً باید نسبت به همسر و افراد خانواده مهر و محبت ورزید،‌این مهر و محبت را با زبان نیز باید اظهار کرد و یکی از دلا‌یل موفقیت خانواده ها اظهار محبت و علا‌قه می باشد.
    6 ـ خانواده های موفق در برخورد با مسایل و مشکلا‌ت زندگی به جای انتخاب روش پرخاشگرانه،‌ خشونت آمیز و بدبینانه از روش هـــای گفتگوی مسالمت آمیز، صمیمانه و خوش بینانه استفاده می کنند.
    7 ـ داشتن تعهد، ‌وفاداری، ‌اعتقـاد، ‌انصاف، صمیمیت، پذیرش متقابل ، ‌سعه صدر، ‌تفاهم و اعتماد متقابل بین افراد خانواده از دیگر ویژگیهای یک خانواده موفق می باشد.
    8 ـ افراد خانواده های موفق با نگرش مثبت نسبت به یکدیگر و با مشورت و هماهنگی در امور زندگی ، ‌تعلیم و تربیت فرزندان،‌ فعالیت های اجتماعی،‌ اوقات فراغت و چگونگی صرف آن،‌ دید و بازدیدهای خانوادگی و نظایـر آن را تنظیم و برنامه ریزی می کنند. در این خانواده ها تعیین اهداف زندگی و برنامه ریزی در سرلوحه امور قرار دارد.
    9 ـ این خانواده ها اوقاتی را برای بحث و گفتگوی خانوادگی اختصاص می دهنــد و از بحث های بی نتیجه دوری می کنند و به مسایل از نقطه نظر طرف مقابل نیز نگاه می کنند.
    10 ـ احترام متقابل در خانواده های موفق و خوشبخت یک اصل است.
    انسان از کرامت و شخصیت والا‌یی برخوردار است و به کرامت انسانی خویش علا‌قه مند می باشـد، به همین دلیل خوش ندارد در معاشرت های اجتماعی مورد تحقیر قرار گیرد. در محیط خانواده نیز احترام متقابل باعث جلب مودت و رضایت می شود و به محیط خانه صفا و صمیمیت و آرامش می بخشد.
    11 ـ در خانواده های موفق انتظارات افراد از یکدیگرکاملاً مشخص است و گاهی در فضایی محرمانه،‌ محبت آمیز و صمیمانه به ارزیابـــی افکار و روابط یکدیگر می پردازند و از یکدیگر توقعات خارج از توان ندارند.
    12 ـ گذشت و عفو عنصر اصلی استمرار و استحکام و موفقیت این خانواده ها می باشد.
    13 ـ در خانواده های موفق امتیازات مثبت افراد همیشه در نظر گرفته می شود و خطاها به صورت غیر مستقیم و با بیانی متین و آرام تذکر داده می شود.
    14 ـ در خانواده های خوشبخت و موفق نه مرد سالا‌ری و نه زن سالا‌ری وجود دارد . به بیان دیگر اصولاً رابطه سلطه گرانه و سلطه پذیرانه چه از طرف مرد و چه از طرف زن و چه فرزندان برای کانون گرم خانواده آفت بزرگی به شمار می رود.
    15 ـ موارد سؤ تفاهم یا مسایل مورد اختلا‌ف در چارچوب خانواده مطرح و از پیــشداوری،‌ تصمیمهـــای نادرست و غیر منطقی و شکل گیری افکار منفی پرهیز می شود.
    افراد خانواده باید از بروز سؤ تفاهمات و سؤ ارتباطات پیشگیری کنند و در اولین فرصت ممکن به حل و فصل آنها بپردازند، زیرا سؤتفاهمات و سؤ ارتباطات به صورت یک فرآیند مخرب و پیشرونده عمل می کنند و همانند یک گلوله برفی به تدریج به یک بهمن بزرگ تبدیل می شوند و بنیاد زندگی را از ریشه برمی کنند و متلا‌شی می سازند.
    به طور کلی همدلی، ‌همفکری، ‌همکاری، هماهنگی بین اعضای خانواده عامل موفقیت و خوشبختی خانواده می باشد.

نویسنده: دکتر علی افشانی
    

/ 0 نظر / 6 بازدید