در قرآن 255بار به واژه کتاب اشاره شده است

آیا می دانید:

واژه کتاب به اشکال مختلف 255 بار، واژه علم 582 بار، واژه قلم 2 بار، و واژه اقرأ 3 بار در قرآن تکرار شده است.

برگرفته از مقاله کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن. نوشته: علی مرادمند

/ 0 نظر / 17 بازدید