به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد جهان پهلوان غلام رضا تختی

اثر: استاد بهزاد شیشه گران