غم یکی از سنگینی بارست و دنبال کمی کمتر
یکی خرسند از سنگینی بار و دنبال کمی بیشتر
درباره این بار چه گویم
که این بار هر دو گویا
در مسیر یار بودند


در مسیر یار/ احمد محمدولی