دانشگاه علمی کاربردی آموزش و پژوهش صنایع ایران با مشارکت کانون حقوق ورزش برگزار می نماید:

کارگاه آموزشی
حقوق ورزشی اقتصادی

١۶ و ١٧ شهریور ١٣٩۶

اعطای گواهی پایان دوره از دانشگاه صنایع ایران