جناب آقای احمد محمدولی

خرسندیم که به اطلاع برسانیم ایده شما با عنوان  "کتابخانه بلوتوثی" در سامانه نهمین  جشنواره ملی ایده های برتر با کد  90/9/1810 به ثبت رسیده است.

 دبیرخانه جشنواره ملی ایده های برتر